Psykologloven § 17

 1. § 17
  Psykolognævnet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Formanden skal være dommer. Børne- og socialministeren beskikker nævnets formand efter udpegning af vedkommende retspræsident.
 3. Stk. 3.
  Børne- og socialministeren beskikker de øvrige medlemmer således:
  1. 1) 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner.
  2. 2) 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
  3. 3) 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår.
  4. 4) 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.
 4. Stk. 4.
  Medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen, jf. § 1, stk. 1. Et af medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have erfaring som børnesagkyndig.
 5. Stk. 5.
  Der beskikkes på tilsvarende måde som efter stk. 2-4 en stedfortræder for formanden og for de øvrige medlemmer.
 6. Stk. 6.
  Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes for 4 år ad gangen. Finder beskikkelse af formanden, et andet medlem eller en stedfortræder, jf. 1. pkt., sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Formanden kan genbeskikkes. Formandens beskikkelse gælder højst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Genbeskikkelse af de 6 øvrige medlemmer kan kun finde sted en gang for yderligere 4 år.
 7. Stk. 7.
  Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse modtager særskilt vederlæggelse og godtgørelse for befordring for deltagelse i nævnets møder. Udgiften hertil afholdes af staten.
 8. Stk. 8.
  Børne- og socialministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Psykolognævnet en forretningsorden for nævnet.