Psykologloven § 3

 1. § 3
  En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, såfremt psykologen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af
  1. 1) en lidelse, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af hvervet, eller
  2. 2) sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende, der bevirker, at psykologen varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand, eller
  3. 3) udvist grov forsømmelighed ved udøvelsen af psykologens faglige virksomhed.
 2. Stk. 2.
  En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis den pågældende overtræder et påbud udstedt i medfør af § 2 e.
 3. Stk. 3.
  Psykolognævnet fratager en psykologs danske autorisation, som er meddelt her i landet på baggrund af autorisation i et andet land, hvis autorisationen i det andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde mister sin gyldighed.