Psykologloven § 17 b

 1. § 17 b
  Ved afholdelse af møder i Psykolognævnet, herunder ved skriftlig votering i tilfælde, hvor det ikke forekommer rimeligt at afvente et nævnsmøde, beklædes Psykolognævnet af:
  1. 1) Formanden eller dennes stedfortræder.
  2. 2) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 1.
  3. 3) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 2.
  4. 4) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 3.
  5. 5) 3 af de 6 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 4, hvoraf mindst 1 af de 3 medlemmer eller stedfortrædere har erfaring som børnesagskyndig.
 2. Stk. 2.
  Psykolognævnet er dog beslutningsdygtigt, når nævnets formand eller dennes stedfortræder og 4 af nævnets øvrige medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, dog således at mindst 2 af de tilstedeværende opfylder kravet i § 1, stk. 1, og at mindst 1 af de tilstedeværende har erfaring som børnesagkyndig, jf. § 17, stk. 4, 2. pkt. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Stk. 3.
  Psykolognævnets formand kan træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke er anledning til at iværksætte tilsynsforanstaltninger efter kapitel 1 b, og i beslutninger om ikke at iværksætte en tilsynssag, fordi sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger mere end 5 år tilbage, jf. § 2 a, stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Psykolognævnet kan overlade til sekretariatet at træffe afgørelse i sager om autorisation, jf. § 2, stk. 3, og anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter regler udstedt i medfør af § 19.