PET-loven §§ 7-9

 1. § 7
  For behandling af personoplysninger finder § 3, § 5, § 11, stk. 1, og §§ 14, 41 og 42 i lov om behandling af personoplysninger anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Politiets Efterretningstjeneste kan behandle enhver personoplysning, hvis behandlingen
  1. 1) sker med samtykke,
  2. 2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 eller
  3. 3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om Politiets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger.
 1. § 8
  For behandling af oplysninger om juridiske personer finder §§ 3, 5, 14, 41 og 42 i lov om behandling af personoplysninger tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Politiets Efterretningstjeneste kan behandle enhver oplysning om juridiske personer, hvis behandlingen
  1. 1) sker med samtykke,
  2. 2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 eller
  3. 3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om juridiske personer.
 1. § 9
  Politiets Efterretningstjeneste skal, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskning rettet mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse med undersøgelsen eller efterforskningen er tilvejebragt nye oplysninger inden for de seneste 15 år.
 2. Stk. 2.
  Sletning af oplysninger efter stk. 1 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver, jf. § 1, gør det nødvendigt.