PET-loven § 1

 1. § 1
  Politiets Efterretningstjeneste har til opgave at
  1. 1) forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v., jf. straffelovens kapitel 12 og 13,
  2. 2) udarbejde trusselsvurderinger,
  3. 3) bistå det øvrige politi,
  4. 4) holde justitsministeren underrettet om forhold af betydning for landets indre sikkerhed, om forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed og om vigtige enkeltsager,
  5. 5) være national sikkerhedsmyndighed og rådgive og bistå offentlige myndigheder og private i sikkerhedsspørgsmål, herunder at bistå ved personsikkerhedsundersøgelser,
  6. 6) beskytte personer, organisationer og myndigheder og
  7. 7) udføre øvrige opgaver, som efter gældende ret er henlagt til tjenesten.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan bestemme, at andre opgaver, der har sammenhæng med de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte, henlægges til Politiets Efterretningstjeneste.