Persondataloven § 3

  1. § 3
    I denne lov forstås ved: