Partistøtteloven
Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Generelle bestemmelser

 1. § 1
  Lovens formål er at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.
 2. Stk. 2.
  Ved politisk arbejde forstås i denne lov enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved
  1. 1) at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter,
  2. 2) at etablere og drive organisationer,
  3. 3) at samarbejde med andre organisationer eller
  4. 4) på anden måde.
 3. Stk. 3.
  Tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, skal anvendes til politisk arbejde her i landet, der retter sig mod tilskudsmodtagerens organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for det pågældende område eller mod vælgerne inden for det pågældende område.
 4. Stk. 4.
  I det omfang der påregnes udbetalt eller er udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning, kan udgifterne hertil ikke medregnes ved opgørelse efter denne lov af, hvilke udgifter der påregnes afholdt henholdsvis er afholdt til politisk arbejde. Tilsvarende gælder i det omfang, andre tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, påregnes anvendt eller er anvendt til politisk arbejde.

Støtteberettigede og støttens størrelse

 1. § 2
  Et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, partiet har fået ved valget, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  En kandidat, der har opstillet sig uden for partierne ved det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til sit politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, kandidaten har fået ved valget, jf. dog stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Der ydes alene tilskud til partier, der opfylder mindst én af følgende betingelser:
  1. 1) Partiet har opnået repræsentation i Folketinget ved det senest afholdte folketingsvalg.
  2. 2) Partiet har ved det senest afholdte folketingsvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 3,2/175 af samtlige gyldige stemmer.
  3. 3) Partiet har ved det senest afholdte folketingsvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 2/175 af samtlige gyldige stemmer, og har ved det senest afholdte valg til kommunalbestyrelser og regionsråd før det senest afholdte folketingsvalg opnået repræsentation i mindst ét regionsråd eller mindst tre kommunalbestyrelser.
 4. Stk. 4.
  Der ydes alene tilskud til kandidater uden for partierne, der opfylder mindst én af følgende betingelser:
  1. 1) Kandidaten har opnået repræsentation i Folketinget ved det senest afholdte folketingsvalg.
  2. 2) Kandidaten har ved det senest afholdte folketingsvalg opnået et antal stemmer, der mindst svarer til 0,8/175 af samtlige gyldige stemmer.
 1. § 3
  En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Tilskuddet udgør årligt 2,50 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der ydes alene tilskud til kandidatlister, der opfylder mindst én af følgende betingelser:
  1. 1) Kandidatlisten har opnået repræsentation i regionsrådet ved det senest afholdte regionsrådsvalg.
  2. 2) Kandidatlisten har ved det senest afholdte regionsrådsvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 0,8/41 af samtlige gyldige stemmer.
 1. § 4
  En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Tilskuddet udgør årligt 4 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der ydes alene tilskud til kandidatlister, der opfylder mindst én af følgende betingelser:
  1. 1) Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg.
  2. 2) Kandidatlisten har ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, jf. § 5, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Støtte fra staten

 1. § 5
  Partier og kandidater uden for partierne, der ønsker at modtage tilskud efter § 2, skal indgive ansøgning herom til indenrigs- og sundhedsministeren, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Ansøgningen underskrives af formanden for partiets landsorganisation henholdsvis af kandidaten uden for partierne.
 3. Stk. 3.
  Tilskud udbetales til partiets landsorganisation henholdsvis kandidaten uden for partierne på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.
 1. § 6
  Tilskud efter § 2 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt, jf. dog stk. 2, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste folketingsvalg afholdes.
 2. Stk. 2.
  Har tilskudsmodtageren ikke deltaget i det foregående folketingsvalg eller ikke opnået støtteberettigelse ved dette valg, udbetales tilskud efter § 2 første gang for den resterende del af det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt. Tilskuddet udbetales med en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, hvor folketingsvalget blev afholdt.
 3. Stk. 3.
  Tilskud udbetales på én gang, jf. dog § 7, stk. 3, når indenrigs- og sundhedsministeren har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.
 1. § 7
  Udbetaling af tilskud efter § 2 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde her i landet i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af tilskud efter § 2 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til indenrigs- og sundhedsministeren om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde her i landet i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 3. Stk. 3.
  Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 2, kan der indgives supplerende ansøgning i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til indenrigs- og sundhedsministeren. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.
 1. § 7 a
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 2 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 7, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde her i landet i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående folketingsvalg blev afholdt.
 2. Stk. 2.
  Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 2 for det aktuelle kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 2 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til indenrigs- og sundhedsministeren om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 1. § 7 b
  For politiske partier, der er omfattet af § 3 i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, er udbetaling af tilskud efter § 2 i denne lov betinget af, at det seneste regnskab, partiet efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber er forpligtet til at aflægge, er indsendt til indenrigs- og sundhedsministeren, og at regnskabet indeholder de oplysninger, der kræves efter § 3 i den nævnte lov. Regnskabet indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud.
 2. Stk. 2.
  For de i stk. 1 nævnte partier er udbetaling af tilskud efter § 2 ligeledes betinget af, at en revisor, der er godkendt efter revisorloven, ved attestation af den i § 7 a, stk. 3, nævnte erklæring bekræfter, at de udgifter, der mindst er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i § 7 a, stk. 1, nævnte seneste kalenderår, svarer til det i erklæringen angivne.
 1. § 7 c
  Rigsrevisor kan direkte fra en modtager af tilskud efter § 2 kræve forelagt til gennemgang regnskabsmateriale vedrørende det ydede tilskud efter § 2, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for gennemgangen af, om betingelserne for tilskud efter denne lov er opfyldt, og om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med denne lov. I øvrigt finder lov om revisionen af statens regnskaber m.m. anvendelse på gennemgangen efter 1. pkt., bortset fra § 4, § 6, stk. 1, § 16, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 2.
 1. § 7 d
  Udbetaling af tilskud efter § 2, stk. 2, til kandidater uden for partierne er endvidere betinget af, at kandidaten har indsendt en erklæring til indenrigs- og sundhedsministeren med oplysning om, hvorvidt kandidaten i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidaten. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud.
 2. Stk. 2.
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på ministeriets hjemmeside de erklæringer, ministeriet har modtaget efter stk. 1.

Støtte fra regionen

 1. § 8
  Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud efter § 3, skal indgive ansøgning herom til regionsrådet, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, underskrives ansøgningen af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, underskrives ansøgning for kandidatlister for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Ansøgning for andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, underskrives af den person, der er nævnt i § 23 a i lov om kommunale og regionale valg eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.
 3. Stk. 3.
  Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, udbetales tilskud til den angivne forening henholdsvis den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 2. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, udbetales tilskud til en kandidatliste for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, til vedkommende partiorganisation på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Tilskud til andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, udbetales til den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 4. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.
 1. § 9
  Tilskud efter § 3 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor regionsrådsvalget blev afholdt, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste regionsrådsvalg afholdes.
 2. Stk. 2.
  Tilskud for et kalenderår udbetales på én gang, jf. dog § 10, stk. 3, når regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.
 1. § 10
  Udbetaling af tilskud efter § 3 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 3. Stk. 3.
  Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 3, kan der indgives supplerende ansøgning i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til regionsrådet. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.
 1. § 10 a
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 3 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 10, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående regionsrådsvalg blev afholdt.
 2. Stk. 2.
  Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 3 for det aktuelle kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 3 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i regionen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 1. § 10 b
  Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren, jf. også stk. 2, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Såfremt dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 2. Stk. 2.
  Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tillige omfatte partiets kredsorganisationer beliggende i vedkommende region, bortset fra partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommuner, jf. § 11 d, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling af tilskud efter § 3 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 4. Stk. 4.
  Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
 5. Stk. 5.
  Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige til kommunalbestyrelsesvalg, skal erklæringen efter stk. 3 tillige omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.
 6. Stk. 6.
  Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbestyrelsesvalg, jf. stk. 5, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3-5, til tilskudsmodtageren.
 7. Stk. 7.
  Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på regionens hjemmeside de erklæringer, regionsrådet har modtaget efter stk. 1-5.
 1. § 10 c
  Hvis den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 3, skal partiets kredsorganisationer i vedkommende region indsende en erklæring til regionsrådet, hvis organisationen i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Navn og adresse på tilskudsydere omfattet af 1. pkt. skal oplyses i erklæringen. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud til organisationen og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyderen eller overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a i partiregnskabsloven. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor organisationen har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau), eller hvor organisationen har modtaget et anonymt tilskud. Erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Hvis den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 3, skal partiets kandidater, der opstiller for partiet til folketingsvalg i en storkreds i vedkommende region, indsende en erklæring til regionsrådet, hvis kandidaten i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Navn og adresse på tilskudsydere omfattet af 1. pkt. skal oplyses i erklæringen. Alle tilskud, som kandidaten har modtaget, herunder til brug for opstilling til regionsrådsvalg eller kommunalbestyrelsesvalg, skal fremgå af erklæringen. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidaten. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor kandidaten har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau), eller hvor kandidaten har modtaget et anonymt tilskud. Erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., og ikke har en regional organisation i vedkommende region.
 4. Stk. 4.
  Har partiet, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ikke deltaget i folketingsvalget før det seneste folketingsvalg, gælder indberetningspligten efter stk. 1-3 første gang for tilskud modtaget i den resterende del af det kalenderår, hvor det folketingsvalg, som partiet deltager i, afholdes.
 5. Stk. 5.
  Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen de erklæringer, som regionsrådet har modtaget efter stk. 1-3, på regionens hjemmeside.

Støtte fra kommunen

 1. § 11
  Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud efter § 4, skal indgive ansøgning herom til kommunalbestyrelsen, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i kommunen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, underskrives ansøgningen af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, underskrives ansøgning for kandidatlister for et parti, der pr. 1. august i det seneste kommunale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Ansøgning for andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, underskrives af den person, der er nævnt i § 23 a i lov om kommunale og regionale valg eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.
 3. Stk. 3.
  Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i kommunen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, udbetales tilskud til den angivne forening henholdsvis den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 2. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, udbetales tilskud til en kandidatliste for et parti, der pr. 1. august i det seneste kommunale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, til vedkommende partiorganisation på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Tilskud til andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, udbetales til den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 4. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.
 1. § 11 a
  Tilskud efter § 4 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor kommunalbestyrelsesvalget blev afholdt, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste kommunalbestyrelsesvalg afholdes.
 2. Stk. 2.
  Tilskud for et kalenderår udbetales på én gang, jf. dog § 11 b, stk. 3, når kommunalbestyrelsen har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.
 1. § 11 b
  Udbetaling af tilskud efter § 4 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af tilskud efter § 4 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 3. Stk. 3.
  Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 4, kan der indgives supplerende ansøgning i det pågældende kalenderår. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til kommunalbestyrelsen. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.
 1. § 11 c
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 11 b, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående kommunalbestyrelsesvalg blev afholdt.
 2. Stk. 2.
  Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 4 for det aktuelle kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 1. § 11 d
  Udbetaling af tilskud efter § 4 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren, jf. også stk. 2, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Såfremt dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 2. Stk. 2.
  Er tilskudsmodtageren kommuneorganisationen for et parti, der er omfattet af § 11, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der svarer til de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling af tilskud efter § 4 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau). Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, jf. dog stk. 4, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.
 4. Stk. 4.
  Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, tillige til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, skal erklæringen efter stk. 3 ikke omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget, og som skal indberettes efter § 10 b, stk. 3, jf. stk. 5, eller efter § 10 c, stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3 og 4, til tilskudsmodtageren.
 6. Stk. 6.
  Kommunalbestyrelsen offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på kommunens hjemmeside de erklæringer, kommunalbestyrelsen har modtaget efter stk. 1-4.

Klagebestemmelse

 1. § 12
  Afgørelser efter §§ 8-11 d kan indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren.

Regulering af beløb

 1. § 12 a
  Beløbene i § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, § 10 c, stk. 1 og 2, og § 11 d, stk. 1 og 3, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre. Beløbene i § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, § 10 c, stk. 1 og 2, og § 11 d, stk. 1 og 3, afrundes dog opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.
 2. Stk. 2.
  Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.
 3. Stk. 3.
  Indenrigs- og sundhedsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.

Andre bestemmelser

 1. § 13
  Udbetalinger efter denne lov medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.
 1. § 14
  Udgifterne til tilskud efter § 2 afholdes af statskassen. Udgifterne til tilskud efter §§ 3 og 4 afholdes af henholdsvis regionerne og kommunerne.

Straffebestemmelser

 1. § 14 a
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den, der afgiver urigtig erklæring efter § 7, stk. 2 og 3, § 7 a, stk. 3, § 10, stk. 2 og 3, § 10 a, stk. 3, § 11 b, stk. 2 og 3, og § 11 c, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 2. Stk. 2.
  Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 7 d, stk. 1, § 10 b, § 10 c eller § 11 d, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 3. Stk. 3.
  Den, der undlader at indsende en erklæring efter § 10 c, stk. 1, 2 eller 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 15
  Loven træder i kraft den 1. januar 1987.
 2. Stk. 2-4.
  (Udelades)
 1. § 16
  Bestemmelserne i §§ 3, 4 og 8-12 gælder ikke for Grønland.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.