Natur- og Miljøklagenævnsloven § 12

 1. § 12
  Formanden eller en stedfortræder for denne oplyser visitationsudvalget eller de af Folketinget og Højesteret udpegede medlemmer af nævnet om indkomne sager og om, hvilke sager der er udtaget til afgørelse af formanden eller en stedfortræder for denne, jf. § 9. Formanden eller en stedfortræder for denne oplyser endvidere visitationsudvalget og de af Folketinget og Højesteret udpegede medlemmer af nævnet om de tilfælde, hvor formanden eller en stedfortræder for denne i medfør af §§ 6 eller 7 har besluttet, at en sag skal behandles med en anden sammensætning end den, der fremgår af den øvrige lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Ved ukomplicerede sager og sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, kan orienteringen efter stk. 1 ske, efter at sagen er afgjort.
 3. Stk. 3.
  Hvis et medlem gør indsigelse, kan sagen ikke afgøres af formanden eller en stedfortræder for denne, medmindre visitationsudvalget eller nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning på anmodning fra formanden eller en stedfortræder for denne beslutter, at sagen kan afgøres af formanden eller stedfortræderen. Dette gælder dog ikke sager omfattet af stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde visitationsudvalget eller nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning kan ændre formandens eller en stedfortræders beslutning om, at en sag skal afgøres af formanden eller en stedfortræder for denne, jf. § 9, eller at sagen skal behandles med en anden nævnssammensætning end den, der fremgår af den øvrige lovgivning, jf. § 6.