Natur- og Miljøklagenævnsloven § 9

  1. § 9
    Formanden eller en stedfortræder for denne kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, og i sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, jf. dog § 12, stk. 3 og 4.