Ministeransvarlighedsloven
Lov om ministres ansvarlighed

 1. § 1
  Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.
 1. § 2
  Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.
 1. § 3
  Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når
 1. § 4
  Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.
 1. § 5
  En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.
 1. § 6
  Straffen efter § 5 er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
 2. Stk. 2.
  Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller hæfte.
 3. Stk. 3.
  Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.
 1. § 7
  Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.
 1. § 8
  Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95. Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år.
 1. § 9
  Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af ministres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i statens tjeneste.