Ministeransvarlighedsloven § 6

  1. § 6
    Straffen efter § 5 er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
  2. Stk. 2.
    Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller hæfte.
  3. Stk. 3.
    Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.