Mineralolieafgiftsloven § 8

 1. § 8
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1 og 2, fradrages
  1. 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 3,
  2. 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
  3. 3) varer, der udføres til steder uden for EU,
  4. 4) varer, der er fritaget for afgift efter § 9,
  5. 5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage eller lignende, jf. § 30, og
  6. 6) 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2006 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, som opgør den afgiftspligtige mængde efter § 7, stk. 2, kan yderligere fradrage mængden af varer i den udstrækning, der kan ske tilbagebetaling efter § 11 og § 11 a.