Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 3

 1. § 3
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilskud efter § 2 bortfalder, hvis
  1. 1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
  2. 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller
  3. 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af regler fastsat efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder efter stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales.