Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 2

 1. § 2
  Miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud i forbindelse med
  1. 1) investeringer i jordbrugsbedrifter for at forbedre leve-, arbejds- og produktionsvilkårene, herunder i forhold til dyrevelfærd og miljø, og for at forøge jordbrugsindkomsterne,
  2. 2) efteruddannelse af jordbrugere og skovbrugere og andre personer involveret i jordbrugs- og skovbrugsvirksomhed med henblik på at forbedre de faglige kvalifikationer,
  3. 3) kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder,
  4. 4) opfyldelse af normer vedrørende miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og arbejdssikkerhed,
  5. 5) landbrugsmetoder, der sigter på at beskytte miljøet, bevare naturen eller forbedre dyrevelfærden, herunder
   1. a) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og
   2. b) økologisk jordbrugsproduktion,
  6. 6) forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at øge produkternes merværdi og konkurrencedygtighed,
  7. 7) landbrugsproduktionsmetoder, der skal forbedre landbrugsprodukternes kvalitet, og salgsfremstød for disse produkter,
  8. 8) fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne og
  9. 9) Fællesskabsinitiativet LEADER.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
  2. 2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,
  3. 3) størrelse og udbetaling af tilskud,
  4. 4) udvælgelse m.v. af ansøgninger og
  5. 5) forholdsmæssig reduktion af tilskud.