Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 21

  1. § 21
    Støttemodtageren, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, miljø- og fødevareministerens forlangende, jf. dog § 18, stk. 3-5, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtte fortsat opfyldes.
  2. Stk. 2.
    Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, underrette ministeren, jf. dog § 18, stk. 3-5, hvis betingelserne for støtte ikke længere opfyldes.