Lægeuddannelsesloven
Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

 1. § 1
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse, ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.
 1. § 2
  Staten yder regionerne refusion for merudgifter, der er forbundet med, at den i § 1 nævnte undervisning henlægges til sygehuse under de pågældende sygehusvæsener.
 2. Stk. 2.
  Ved opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt ved indretning af særlige lokaler til undervisningen kan der af staten ydes tilskud til hel eller delvis dækning af de hermed forbundne udgifter.
 3. Stk. 3.
  De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse.
 1. § 2 a
  (Ophævet).
 1. § 3
  Loven har virkning fra den 1. april 1975.
 2. Stk. 2.
  (Udelades).