Kvælstofoxiderafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der betales afgift ved udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Pligten til at betale afgift omfatter udledning af NO₂-ækvivalenter fra følgende områder:
  1. 1) Danmark, herunder søterritoriet og dansk kontinentalsokkelområde.
  2. 2) Fremmed stat, hvis aktiviteten, der medfører udledningerne, helt eller delvis er undergivet dansk højhedsret efter aftale med denne stat.
 2. Stk. 2.
  I følgende tilfælde er der pligt til at foretage måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding. NO₂-ækvivalenterne opgøres som den registrerede mængde i overensstemmelse med disse målinger:
  1. 1) Energianlæg med en nominel termisk indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer eller turbiner dog 10 MW, regnet for hvert anlæg og mindre end 100 MW i samlet nominel termisk indfyret effekt. For hvert energianlæg med en indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer eller turbiner dog 10 MW, skal der uafhængigt af brændselstype foretages AMS-måling (Automatisk Målende System) af udledning af NOx regnet som NO₂-ækvivalenter eller foretages måling ved en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx regnet som NO₂-ækvivalenter bliver som ved AMS-målingen. I tilfælde, hvor der til én skorsten er tilsluttet flere kedler, der hver er mindre end de 30 MW, men tilsammen større end 30 MW, er der ikke krav om måling.
  2. 2) Energianlæg med en samlet indfyret nominel termisk indfyret effekt på 100 MW eller derover, hvor der er krav om AMS-måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Målingen af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding kan dog ske ved hjælp af en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO₂-ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen.
  3. 3) Affaldsforbrændingsanlæg, hvor der er krav om AMS- måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald. Målingen af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding kan dog ske ved hjælp af en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen bliver som ved AMS-målingen.
  4. 4) Industrianlæg, hvor den årlige udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding overskrider 200 t NOx, regnet som NO₂-ækvivalenter, har pligt til at foretage AMS-måling på alle virksomhedens industrielle afkast, hvorfra der udsendes NO₂-ækvivalenter, eller foretage måling ved en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO₂-ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen.
 3. Stk. 3.
  Hvor der i andre tilfælde sker måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med stk. 2, opgøres NO₂-ækvivalenterne som ved stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Hvor der ikke sker måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med stk. 2 eller 3, opgøres den udledte mængde af NO₂-ækvivalenter til luften i overensstemmelse med den leverede, udleverede og forbrugte mængde varer.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler vedrørende målere og regler for måling m.v. til opgørelsen af den i stk. 1 nævnte udledning til luften.