Kommunal- og regionalvalgloven § 43

  1. § 43
    De godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg bekendtgøres af kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse sker på kommunens hjemmeside og ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 59, når fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund er udløbet.
  2. Stk. 2.
    Kommunevalgbestyrelsen underretter kommunalbestyrelsen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til kommunalbestyrelsesvalget. Regionsvalgbestyrelsen underretter regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til regionsrådsvalget. Regionsrådet bekendtgør de oplysninger, der er nævnt i 2. pkt., på regionens hjemmeside.
  3. Stk. 3.
    Kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, jf. §§ 23-25, deres anmodning om bogstavbetegnelse, jf. § 34, og deres anmeldelse af liste- og valgforbund, jf. §§ 37 og 38, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før bekendtgørelsen efter stk. 1 af de godkendte kandidatlister har fundet sted.