Kapitalmarkedsloven § 239

 1. § 239
  Offentliggørelse efter § 234, der ikke er omfattet af begrænsningerne for offentliggørelse i §§ 237 og 238, kan ikke ske, hvis
  1. 1) offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller personen,
  2. 2) offentliggørelse af identiteten af virksomheden eller personoplysninger om de fysiske personer ikke er proportional med hensynet bag offentliggørelsen,
  3. 3) offentliggørelsen udgør en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller
  4. 4) efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.
 2. Stk. 2.
  Kan offentliggørelse ikke ske efter stk. 1, skal Finanstilsynet
  1. 1) offentliggøre anonymt, hvis anonym offentliggørelse sikrer en effektiv beskyttelse af de pågældende person-oplysninger,
  2. 2) udsætte offentliggørelsen, indtil årsagen til at undlade offentliggørelse er ophørt, eller
  3. 3) undlade at offentliggøre, hvis mulighederne i nr. 1 og 2 vurderes utilstrækkelige til at sikre, at de finansielle markeders stabilitet ikke bringes i fare, eller sikre forholdsmæssigheden af offentliggørelsen.
 3. Stk. 3.
  Er offentliggørelse udsat i henhold til stk. 1, nr. 1, eller § 238, skal der ske efterfølgende offentliggørelse efter § 234, når der ikke længere er hensyn, der nødvendiggør udsættelsen, hvis dette forhold indtræder inden for 2 år fra datoen for reaktionen, beslutningen, dommens afsigelse eller bødevedtagelsen.