Køretøjsregistreringsloven § 2

 1. § 2
  Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2-5 og §§ 5 og 7 a-7 h:
  1. 1) Motorkøretøj.
  2. 2) Traktor, jf. dog § 3 og § 4.
  3. 3) Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.
  4. 4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.
  5. 5) Campingvogn.
  6. 6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.
  7. 7) Motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, nr. 7, gælder ikke for:
  1. 1) Et motorredskab, herunder en gaffeltruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, og i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej.
  2. 2) En minitruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, og i ubetydeligt omfang på offentlig vej.
  3. 3) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.
  4. 4) Et motorredskab, der bruges på afmærket havne- eller terminalområde, der er udpeget af politiet efter bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne).
 3. Stk. 3.
  Et køretøj fritages efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen for registrering, hvis
  1. 1) køretøjet overvejende anvendes uden for offentlig vej eller
  2. 2) køretøjet kun bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement administreret af staten og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.
 4. Stk. 4.
  I tilladelsen efter stk. 3 fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.