Investeringsforeningsloven § 11

  1. § 11
    Fortjeneste eller tab, jf. kapitel 2, der realiseres ved foreningens afståelse af aktiver fra en bestemt aktivgruppe, fordeles mellem de enkelte medlemmers indskud efter samme forhold som det, hvorefter de urealiserede fortjenester eller tab fra aktivgruppen er fordelt til hvert indskud efter § 12. De urealiserede fortjenester eller tab opgøres umiddelbart inden afståelsen. Ved fordelingen af realiseret fortjeneste ses der bort fra indskud med urealiseret tab. Ved fordelingen af realiseret tab ses der bort fra indskud med urealiseret fortjeneste. På indskud, som der ses bort fra ved fordelingen, ansættes den realiserede fortjeneste henholdsvis det realiserede tab til 0.
  2. Stk. 2.
    Hvis et indskuds realiserede fortjeneste fra foreningens afståelse af aktiver, jf. stk. 1, er mindre end indskuddets urealiserede fortjeneste fra de samme aktiver umiddelbart inden afståelsen, beskattes medlemmet i stedet af den urealiserede fortjeneste på indskuddet, som om det var denne, der var realiseret på afståelsestidspunktet. Urealiseret fortjeneste, der tidligere er beskattet efter §§ 14 eller 15, nedsætter dog det skattepligtige beløb. Det skattepligtige beløb kan ikke blive negativt. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på tab, hvis et indskuds realiserede tab fra afståelse af aktiver er mindre end indskuddets urealiserede tab fra de samme aktiver umiddelbart inden afståelsen.