Investeringsforeningsloven § 12

  1. § 12
    På hvert indskud opgøres den urealiserede fortjeneste eller tab fra en aktivgruppe som resultatet af opgørelserne efter stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    Fra foreningens anskaffelse af aktiver i en aktivgruppe og indtil det tidspunkt, hvor andelen skal gøres op, opgøres foreningens urealiserede fortjeneste eller tab for hver periode, hvor ejerforholdene i foreningen ikke er ændret. For hver periode fordeles foreningens urealiserede fortjeneste eller tab herefter mellem indskuddene på grundlag af de ejerandele, der i den pågældende periode er knyttet til de enkelte indskud. Ved den urealiserede fortjeneste eller tab i en periode forstås forskellen mellem vedkommende aktivers værdi ved periodens afslutning og enten værdien af de samme aktiver ved periodens begyndelse eller anskaffelsessummen, hvis de er anskaffet efter periodens begyndelse.
  3. Stk. 3.
    Urealiserede fortjenester og tab, der er henført til et medlems indskud, overføres til senere indskud foretaget af samme medlem, i det omfang de vedrører aktiver fra det tidligere indskud, der indgår i det senere indskud. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, anses i denne sammenhæng for ét medlem. 1. pkt. gælder ikke for de urealiserede fortjenester og tab, der tidligere er behandlet som realiserede for medlemmet i forbindelse med hævning og lign.