Investeringsfondsloven § 8

  1. § 8
    Når en skattepligtig ønsker helt eller delvis at anvende en henlæggelse til investeringsfond, hæves et til forlodsafskrivningen svarende beløb på kontoen efter § 5. I de i § 5, stk. 2, nævnte tilfælde hæves dog kun 70 pct. af forlodsafskrivningen. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra den skattepligtige. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved hævning af beløb til dækning af udgifter efter § 3, stk. 9.