Inkassoloven § 29

  1. § 29
    Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der overtræder § 3, § 6, stk. 2, 1. pkt., § 6, stk. 3, 2. pkt., § 8, stk. 1, § 10, §§ 12-14, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 16 eller § 23.
  2. Stk. 2.
    I forskrifter fastsat i medfør af § 20 kan der fastsættes straf i form af bøde og fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af forskrifterne.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.