Inkassoloven § 23

  1. § 23
    Dokumenter og legitimationskort vedrørende en autorisation eller godkendelse, der tilbagekaldes, bortfalder eller ikke fornys, skal inden 4 uger tilbageleveres til den myndighed, der har udstedt den pågældende autorisation eller godkendelse, medmindre tilbagekaldelsen eller afgørelsen om, at autorisationen ikke fornys, med opsættende virkning er indbragt for domstolene.
  2. Stk. 2.
    Den i stk. 1 nævnte frist regnes fra datoen for afgørelsen om tilbagekaldelse eller om, at autorisationen ikke fornys, eller fra den begivenhed, som har medført autorisationens bortfald. Fortsættes inkassovirksomhed i medfør af § 22, stk. 2, regnes fristen dog først fra udløbet af den i § 22, stk. 2, 2. pkt., nævnte frist.