Gammelførtidspensionloven § 48

 1. § 48
  Ved fastsættelse af pension for kalenderåret anvendes følgende beløb:
  1. 1) Grundbeløbet efter § 13 udgør 75.780 kr. årligt.
  2. 2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 25, stk. 5, udgør 329.600 kr. for enlige og 223.700 kr. for gifte.
  3. 3) Pensionstillægget efter § 13 udgør årligt 78.720 kr. for enlige og 38.040 kr. for gifte og samlevende.
  4. 4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 26, stk. 3, 1. pkt., udgør 54 pct. af dennes indtægt.
  5. 5) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 26, stk. 4, udgør 72.800 kr. for enlige og 145.900 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 48 b.
  6. 6) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck efter § 26, stk. 5, udgør 21.000 kr. for enlige og 41.500 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 48 b.
  7. 7) Invaliditetsbeløbet efter § 13, nr. 1 og 2, udgør 37.656 kr. årligt.
  8. 8) Invaliditetsydelsen efter § 21 udgør 37.908 kr. årligt.
  9. 9) Erhvervsudygtighedsbeløbet efter § 13, nr. 1, udgør 50.844 kr. årligt.
  10. 10) Førtidsbeløbet efter § 13, nr. 3, udgør 19.704 kr. årligt.
  11. 11) Den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 3, udgør differencen mellem invaliditetsbeløbet og førtidsbeløbet. Den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 4, udgør et beløb svarende til invaliditetsbeløbet.
  12. 12) Bistandstillægget efter § 16, stk. 1, udgør 39.348 kr. årligt.
  13. 13) Plejetillægget efter § 16, stk. 2, udgør 78.528 kr. årligt.
  14. 14) Mediechecken efter § 20 a, udgør 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i 2022 og frem.
  15. 15) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 18 udgør 87.900 kr.
  16. 16) Minimumsbeløbet for udbetalt pension efter § 29, stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved udbetaling af pensionstillæg, jf. stk. 1, nr. 3, ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg og helbredstillæg, jf. § 26, og ved fradrag i den opgjorte indtægt efter stk. 1, nr. 5 og 6.
 3. Stk. 3.
  De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7, 9 og 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 og 12-14, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.
 4. Stk. 4.
  De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7-10, 12, 13 og 16, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, afrundes til nærmeste kronebeløb.
 5. Stk. 5.
  Det beløb, der medfører, at varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes med 1 pct., jf. § 29, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende.
 6. Stk. 6.
  De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.