Friskoleloven § 9 c

 1. § 9 c
  Børne- og Undervisningsministeriet certificerer efter indstilling fra skoleforeningerne de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 b, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  En tilsynsførende skal for at opnå certificering
  1. 1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau, og
  2. 2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres på de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, som har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  De kvalifikationer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, kan erhverves ved at gennemføre et uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaverne, tilsynets udførelse og afrapportering. Personer, der på anden måde kan dokumentere, at de opfylder kravene i stk. 2, nr. 1, kan tillige certificeres.
 4. Stk. 4.
  Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddannelsesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særlig vedrører kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., hvis den del ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende har gennemført uddannelsesforløbet. Børne- og undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde fravige 1. pkt.
 5. Stk. 5.
  Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om certificeringsordningen.