Friskoleloven § 36 d

 1. § 36 d
  Børne- og undervisningsministeren kan godkende, at en fri grundskole, der modtager statstilskud efter denne lov og ikke ligger på en småø, jf. § 36 c, uanset bestemmelsen i § 5, stk. 6, 1. pkt., kan oprette et skoletilbud på en af de i § 36 c nævnte småøer som en afdeling af den frie grundskole. For et skoletilbud oprettet efter 1. pkt. på en småø gælder klassetrinskrav i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskrav i § 19, stk. 1, ikke.
 2. Stk. 2.
  En fri grundskoles beslutning om at oprette et skoletilbud efter stk. 1 skal være truffet i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i vedtægten, når oprettelsen er godkendt. Skolens ansøgning om oprettelse af et skoletilbud skal være modtaget af Børne- og Undervisningsministeriet senest den 15. august året forud for skoleårets start. Der indbetales ikke depositum efter § 8, stk. 2, 2. pkt., for oprettelse af et skoletilbud efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for godkendelse efter stk. 1, at
  1. 1) den frie grundskole, der ønsker at oprette en afdeling på en småø, ligger i den samme kommune som småøen,
  2. 2) der ikke er en folkeskole eller en fri grundskole, der opfylder betingelserne for at oppebære statstilskud, på småøen og
  3. 3) kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori småøen er beliggende, tilslutter sig oprettelsen af skoletilbuddet.
 4. Stk. 4.
  En fri grundskole kan højst oprette skoletilbud på to småøer. Der kan højst oprettes ét skoletilbud som en afdeling af en fri grundskole pr. småø. Skoletilbuddet efter stk. 1 kan ikke oprettes som en kostafdeling.
 5. Stk. 5.
  Eleverne i et skoletilbud på en småø tæller ikke med ved beregningen af klassetrinskrav, jf. § 2, stk. 1 og 2, eller elevtalskrav, jf. § 19, stk. 1, for den del af den frie grundskole, der ikke ligger på småøen.
 6. Stk. 6.
  Der ydes kun ét grundtilskud, jf. § 11, stk. 6, til frie grundskoler, der opretter skoletilbud efter stk. 1.
 7. Stk. 7.
  Kommunalbestyrelsen kan ud over tilskud efter § 23 yde tilskud til en fri grundskoles driftsudgifter ved et skoletilbud på en småø.