Færdselsloven § 119

 1. § 119
  Sager om overtrædelse af denne lov behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 76-78 og 80, medmindre sagen kan afgøres med vedtagelse efter § 119 a. Retsplejelovens § 897, stk. 1, finder ikke anvendelse i sager om betinget frakendelse af førerretten.
 2. Stk. 2.
  Domsmænd medvirker, jf. dog stk. 3, i sager,
  1. 1) hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde,
  2. 2) hvor der bliver spørgsmål om ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 4, eller
  3. 3) som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse.
 3. Stk. 3.
  Domsmænd medvirker uanset reglerne i stk. 2 ikke i sager, der
  1. 1) behandles efter reglerne i retsplejelovens § 831,
  2. 2) vedrører overtrædelse af § 53,
  3. 3) vedrører overtrædelse af § 54, stk. 1,
  4. 4) vedrører overtrædelse af § 56, stk. 1, § 62, stk. 1, eller § 63, stk. 1, eller
  5. 5) vedrører overtrædelse af § 117 a.
 4. Stk. 4.
  Offentlig forsvarer beskikkes efter reglerne i retsplejelovens §§ 731 og 732. Hvis tiltalte fremsætter begæring herom, beskikkes i byretten tillige offentlig forsvarer
  1. 1) i sager, hvor der bliver spørgsmål om frakendelse af førerretten, kørselsforbud eller frakendelse af retten til at føre lille knallert og der ikke medvirker domsmænd, og
  2. 2) i sager om overtrædelse af § 53 eller § 54, stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Tiltalte skal vejledes om adgangen til forsvarerbeskikkelse.