Færdselsloven § 42

 1. § 42
  På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige følgende grænser:
  1. 1) i tættere bebygget område: 50 km i timen,
  2. 2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen.
 2. Stk. 2.
  På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen.
 3. Stk. 3.
  På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen.
 4. Stk. 4.
  For en vejstrækning kan der fastsættes en højere hastighedsgrænse end den generelle hastighedsgrænse, såfremt omstændighederne, herunder trafikafviklingen, tilsiger det, og afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn ikke taler derimod. På motortrafikveje og motorveje må hastigheden dog ikke overstige henholdsvis 100 km i timen og 130 km i timen.
 5. Stk. 5.
  For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse eller en særlig hastighedsbegrænsning fastsat i medfør af § 43, kan der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område. Tilsvarende gælder uden for tættere bebygget område, hvor der for et nærmere afgrænset område kan fastsættes en lavere hastighedsgrænse, når området særlig egner sig hertil.