Europa-Parlamentsvalgloven § 14

 1. § 14
  I de år, hvor valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal afholdes, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over vælgerne i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der for et eller flere eller alle afstemningsområder i kommunen skal benyttes en elektronisk valgliste.
 2. Stk. 2.
  For udarbejdelse af valglisten og for optagelse på denne liste af personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 1 eller 4, finder reglerne om valglister i lov om valg til Folketinget tilsvarende anvendelse. For optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af §§ 3 a eller 3 b, gælder dog § 14 b. For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland gælder uden for de i 2. pkt. nævnte tilfælde samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet.
 3. Stk. 3.
  Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2, og som ikke optages på valglisten efter stk. 2, optages efter anmodning på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Indenrigs- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse på listen og om listens udarbejdelse.
 4. Stk. 4.
  En person, der er optaget på valglisten efter stk. 2 eller 3, skal slettes af valglisten, såfremt indenrigs- og boligministeren modtager underretning om, at den pågældende er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.
 5. Stk. 5.
  Indenrigs- og boligministeren fastsætter nærmere regler om slettelse af valglisten efter stk. 4.