Europa-Parlamentsvalgloven § 3

 1. § 3
  Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen
  1. 1) har valgret til Folketinget,
  2. 2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. 3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol, jf. dog stk. 3 og 4, eller
  4. 4) uden at være omfattet af nr. 1 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark.
 2. Stk. 2.
  Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet, jf. dog § 3 a.
 3. Stk. 3.
  Følgende personer har uanset stk. 1, nr. 3, ikke valgret:
  1. 1) En udlænding, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25 c, og
  2. 2) en udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse efter udlændingelovens §§ 25-25 b.
 4. Stk. 4.
  Stk. 3 finder anvendelse fra tidspunktet for registreringen hos Udlændingestyrelsen eller politiet af den pågældende dom eller afgørelse, indtil udlændingen efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf erhverver opholdstilladelse eller -bevis eller bliver fritaget herfor.