Dykkerloven § 24

 1. § 24
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der
  1. 1) overtræder § 3, stk. 1 og 4, § 12 og § 16, stk. 1, eller
  2. 2) ikke efterkommer påbud i henhold til § 18.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 3. Stk. 3.
  Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at
  1. 1) der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor
  2. 2) der tidligere er afgivet påbud efter § 18 for samme eller tilsvarende forhold, eller
  3. 3) der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
 4. Stk. 4.
  Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.
 5. Stk. 5.
  Er der ved en overtrædelse opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.
 6. Stk. 6.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført under stk. 2.
 7. Stk. 7.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.