Domæneloven
Lov om internetdomæner

Afsnit I Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

 1. § 1
  Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til og anvendelse og administration af internetdomæner med henblik på at fremme en innovativ internetudvikling i samfundet.
 1. § 2
  Loven finder anvendelse på internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, og internetdomæner, der på anden vis er tilknyttet Danmark.

Afsnit II Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Kapitel 2 Udbud og forlængelse

 1. § 3
  Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, tilhører den danske stat.
 1. § 4
  Erhvervs- og vækstministeren træffer beslutning om, at Erhvervsstyrelsen gennemfører et udbud over retten til administrationen af et eller flere internetdomæner, eller at en eksisterende tilladelse til at administrere et internetdomæne eller flere forlænges.
 2. Stk. 2.
  Beslutter erhvervs- og vækstministeren i medfør af stk. 1, at der skal afholdes udbud, fastsætter ministeren nærmere regler om,
  1. 1) hvilke internetdomæner der skal være omfattet af udbuddet,
  2. 2) tilladelsens varighed og midlertidig forlængelse af den eksisterende tilladelse,
  3. 3) de kriterier, der kan tillægges vægt ved vurdering af de indkomne tilbud, og
  4. 4) den situation, at der ved udbuddet ikke kan udpeges en vinder, herunder om, at Erhvervsstyrelsen overtager ansvaret for administrationen, indtil en administrator udpeges, eller at internetdomænet ikke skal anvendes.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af eksisterende tilladelser efter stk. 1.
 1. § 5
  Beslutter erhvervs- og vækstministeren, at der skal afholdes udbud efter § 4, stk. 1, fastsætter Erhvervsstyrelsen nærmere regler for gennemførelse af udbuddet. Reglerne kan omfatte
  1. 1) udbudsformen, herunder udbudsmaterialet, gennemførelse af udbuddet og forudsætninger for deltagelse i udbuddet,
  2. 2) tilbudsgivernes adfærd, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med udbuddet,
  3. 3) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for udbuddet i form af bortvisning fra udbuddet, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod,
  4. 4) deltagernes betaling af de omkostninger, der er forbundet med Erhvervsstyrelsens forberedelse og gennemførelse af udbuddet,
  5. 5) principper for fordeling mellem flere administratorer af udgifterne til Klagenævnet for Domænenavnes virksomhed efter § 31 og
  6. 6) depositum.
 1. § 6
  Overtager Erhvervsstyrelsen ansvaret for administrationen af et internetdomæne som følge af regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, nr. 4, tilbagekaldelse af tilladelsen i medfør af § 46 eller administrators tilbagelevering af en tilladelse, finder §§ 9-11 og 16, § 17, stk. 1 og 3, § 22, stk. 3, og §§ 24, 34 og 37 ikke anvendelse på Erhvervsstyrelsens administration.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr for administrationen fra registranter og eventuelle registratorer, hvis Erhvervsstyrelsen midlertidigt overtager ansvaret for administrationen efter § 46, stk. 2, eller efter regler fastsat af erhvervs- og vækstministeren i medfør af § 4, stk. 2, nr. 4.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen kan opkræve ekstraordinære betalinger fra registranter og eventuelle registratorer, såfremt omkostningerne til administrationen ikke bliver dækket af gebyret efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer efter stk. 2 og om ekstraordinær betaling efter stk. 3.
 1. § 7
  Erhvervsstyrelsen udpeger på baggrund af udbuddet en vinder, jf. dog § 4, stk. 2, nr. 4, og udsteder en tilladelse til denne til at administrere det eller de internetdomæner, der er omfattet af udbuddet.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter vilkår i tilladelsen i overensstemmelse med det afgivne tilbud.

Kapitel 3 Rammer for administrationen

 1. § 8
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler, der relaterer sig specifikt til rammerne for administrationen af et bestemt eller flere internetdomæner.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan beslutte, at regler fastsat i medfør af stk. 1 ikke finder anvendelse på Erhvervsstyrelsens administration, hvis Erhvervsstyrelsen overtager ansvaret for administrationen af et internetdomæne efter § 6, stk. 1.

Kapitel 4 Administrators forpligtelser

Administrators forankring i internetsamfundet

 1. § 9
  Administrator skal i sit virke sikre tilstedeværelsen af en bred repræsentation af internetinteressenter i samfundet. Repræsentationen af internetinteressenter skal have bestemmende indflydelse i administrators øverste ledelsesorgan.

Nonprofit

 1. § 10
  Administrator må ikke udøve anden aktivitet end administration af internetdomæner, der særligt tildeles Danmark.
 2. Stk. 2.
  Administrators virksomhed må ikke udøves med gevinst for øje.
 3. Stk. 3.
  Administrator skal i administrationen udvise omkostningsbevidsthed i sine dispositioner.

Administrators selvregulering

 1. § 11
  Administrator fastsætter en vedtægt for sin virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Administrators vedtægt og ændringer heri, jf. stk. 1, skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.
 1. § 12
  Administrator kan helt eller delvis overlade administrationen, herunder den tekniske drift, til en eller flere underleverandører.
 2. Stk. 2.
  Administrator skal sikre, at den administration, som i medfør af stk. 1 er overladt til andre, sker i overensstemmelse med denne lov, regler fastsat i medfør af § 8, forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af § 14, stk. 1, og vilkår fastsat i tilladelsen udstedt i medfør af § 7, stk. 2.
 1. § 13
  Administrator kan helt eller delvis overlade registreringsprocessen, herunder formidling af ansøgninger og ændringer på vegne af ansøgere og registranter, til registratorer.
 2. Stk. 2.
  Administrator offentliggør en liste over registratorer.
 3. Stk. 3.
  Administrator kan for internetdomæner omfattet af sin administration fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for registratorer.
 1. § 14
  Administrator skal for internetdomæner omfattet af sin administration fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for registranter. Forretningsbetingelserne kan omfatte
  1. 1) brugspligt,
  2. 2) registrering og anvendelse af domænenavne og
  3. 3) sletning af en registrering af et domænenavn.
 2. Stk. 2.
  Administrator træffer beslutninger om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Administrators forretningsbetingelser og vilkår for registranter efter stk. 1 må ikke stride mod god domænenavnsskik.

Gennemsigtighed i administrators virke

 1. § 15
  Administrator skal sikre gennemsigtighed i administrationen.
 1. § 16
  Administrator skal årligt udarbejde en årsrapport, der skal indeholde en ledelsesberetning om aktiviteten i regnskabsåret.
 2. Stk. 2.
  Administrator skal lade årsrapporten revidere. Udarbejdelsen og revisionen heraf skal som minimum følge årsregnskabslovens regler for aktieselskaber omfattet af regnskabsklasse B.
 3. Stk. 3.
  Administrator offentliggør den reviderede og godkendte årsrapport og fremsender den til Erhvervsstyrelsen. Beretningen og årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
 1. § 17
  Administrator skal sikre, at der er gennemsigtighed i grundlaget for beslutninger af principiel karakter i administrators øverste ledelsesorgan, og at forretningsbetingelser og lign., som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne, er offentligt tilgængelige på administrators hjemmeside.
 2. Stk. 2.
  Administrator skal afholde offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretningsbetingelser og lign., som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne.
 3. Stk. 3.
  Administrator skal årligt offentliggøre en oversigt over gennemførte og fremtidige initiativer vedrørende fremme af internetudviklingen i samfundet, jf. § 24.

WHOIS-databasen

 1. § 18
  Administrator skal oprette og vedligeholde en database indeholdende oplysninger om registranternes navn, adresse og telefonnummer.
 2. Stk. 2.
  Administrator skal sikre, at oplysningerne nævnt i stk. 1 er retvisende, opdaterede og offentligt tilgængelige.
 3. Stk. 3.
  Administrator skal sikre, at oplysningerne nævnt i stk. 1 ikke gøres offentligt tilgængelige i databasen efter stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed og administrator af egen drift kan konstatere dette ved opslag i et offentligt tilgængeligt register.
 4. Stk. 4.
  Administrator skal efter anmodning fra en registrant sikre, at oplysningerne nævnt i stk. 1 ikke gøres offentligt tilgængelige i databasen efter stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed og administrator ikke af egen drift kan konstatere dette ved opslag i et offentligt tilgængeligt register.
 5. Stk. 5.
  Oplysninger, der undtages fra offentliggørelse i medfør af stk. 3 og 4, vil dog kunne videregives til
  1. 1) det i henhold til § 26 nedsatte klagenævn i forbindelse med behandling af konkrete sager og
  2. 2) andre, der er berettiget hertil i medfør af anden lovgivning.

Sikker og stabil drift

 1. § 19
  Administrator skal råde over tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at kunne administrere internetdomæner i overensstemmelse med denne lov.
 1. § 20
  Administrator skal sikre en stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til navneserverne for det eller de internetdomæner, der er omfattet af administrationen.
 1. § 21
  Administrator skal oprette, vedligeholde og sikre integriteten af en navnedatabase, der indeholder relevante oplysninger om de enkelte internetdomæner på niveauet umiddelbart under det eller de internetdomæner, der er omfattet af administrationen. Navnedatabasen skal som minimum indeholde oplysninger om registrantens identitet og oplysninger, der gør det muligt at identificere registrantens navneserver.
 2. Stk. 2.
  Administrator skal oprette, vedligeholde og sikre integriteten af og tilgangen til en navneserverdatabase, som indeholder et ekstrakt af relevante oplysninger, jf. stk. 1.
 1. § 22
  Administrator skal med en tredjepart indgå en deponeringsaftale om deponering af oplysninger fra navnedatabasen og navneserverdatabasen. Administrator skal dagligt sende en kopi af databaserne til tredjeparten.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen og administrator kan af tredjeparten, jf. stk. 1, kræve de deponerede oplysninger fra navnedatabasen og navneserverdatabasen udleveret. Tredjeparten skal udlevere de deponerede oplysninger uden unødigt ophold.
 3. Stk. 3.
  Administrator skal til Erhvervsstyrelsen sende kopi af deponeringsaftalen efter stk. 1, når denne er indgået, og ved eventuelle ændringer heri.

Ligebehandling

 1. § 23
  Administrator skal sikre, at der i administrationen ikke sker usaglig forskelsbehandling.

Fremme af internetudviklingen i samfundet

 1. § 24
  Administrator skal medvirke til at fremme internetudviklingen i samfundet.

Kapitel 5 Registrering og anvendelse af domænenavne

 1. § 25
  Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.
 2. Stk. 2.
  Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Kapitel 6 Klagenævn

 1. § 26
  Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et klagenævn for internetdomæner.
 2. Stk. 2.
  Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.
 1. § 27
  Klagenævnet består af 1 formand og 1 næstformand, 2 medlemmer med teoretisk og praktisk juridisk sagkundskab samt 1 repræsentant for forbrugerinteresser og 1 repræsentant for erhvervsinteresser.
 2. Stk. 2.
  Klagenævnets medlemmer udnævnes af erhvervs- og vækstministeren. Formanden og næstformanden skal være dommere. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udnævnes efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer.
 3. Stk. 3.
  For hvert af de 2 medlemmer med juridisk sagkundskab og hver af de 2 repræsentanter for henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser udnævnes 1 suppleant af erhvervs- og vækstministeren. Suppleanterne for repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udnævnes efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer.
 4. Stk. 4.
  Alle klagenævnets medlemmer og suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse.
 5. Stk. 5.
  Ved klagenævnets behandling af sager deltager formanden eller næstformanden og de 2 medlemmer med juridisk sagkundskab. Ved behandling af sager, der vedrører ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og sager af principiel betydning deltager endvidere repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag vedrørende ikkekommerciel anvendelse af domænenavne eller af principiel betydning.
 1. § 28
  For klagenævnet kan indbringes tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne.
 2. Stk. 2.
  For klagenævnet kan indbringes klager over administrators og eventuelle registratorers beslutninger efter § 14, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Klage kan indgives af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Klagenævnets formand afgør, hvorvidt klager har en retlig interesse.
 4. Stk. 4.
  Klagenævnet kan træffe afgørelse om at
  1. 1) suspendere, slette registreringen af eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med § 25, regler fastsat i medfør af denne lov, forretningsbetingelser eller vilkår fastsat i medfør af § 14 eller registreret eller anvendt i strid med anden lovgivning i øvrigt, og
  2. 2) stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise administrators eller registrators beslutning.
 5. Stk. 5.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at administrators og eventuelle registratorers beslutninger i henhold til regler fastsat i medfør af § 8 kan indbringes for klagenævnet.
 1. § 29
  Klagenævnet fastsætter en vedtægt for sin virksomhed og sagsbehandling. Vedtægten skal indeholde regler om
  1. 1) opkrævning og tilbagebetaling af gebyr for sager, der behandles af klagenævnet,
  2. 2) tidsfrister for indgivelse af klager over en afgørelse truffet af administrator,
  3. 3) udarbejdelse af en forretningsorden,
  4. 4) klagenævnets sekretariat og
  5. 5) offentliggørelse af klagenævnets afgørelser i elektronisk form.
 2. Stk. 2.
  Gebyret for klagere og registranter, der anvender eller påtænker at anvende domænenavnet i ikkekommercielt øjemed, må ikke overstige gebyret for forbrugere fastsat i medfør af lov om forbrugerklager.
 1. § 30
  Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
 3. Stk. 3.
  Indbringelse af en afgørelse for domstolene efter stk. 2 har ikke opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse tillægge indbringelsen opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler herfor.
 1. § 31
  Den eller de administratorer, der er udpeget i medfør af § 7, afholder udgifterne til etablering og drift af klagenævnet, herunder finansiering af sekretariatet.

Kapitel 7 Administratorskifte

 1. § 32
  Administrator skal sikre, at administrationen i videst muligt omfang kan fortsætte som hidtil i forbindelse med overdragelsen af administrationen af et internetdomæne til en ny administrator.
 2. Stk. 2.
  Administrator og eventuelle registratorer skal vederlagsfrit overføre alle oplysninger om eksisterende aftaler med registranter, herunder oplysningerne i de i medfør af § 22 deponerede databaser, til den nye administrator.
 3. Stk. 3.
  Hvis administrator tages under konkursbehandling, overgår de eksisterende aftaler med registranter af domænenavne til den nye administrator.
 4. Stk. 4.
  Den nye administrator indtræder i de aftaler med registranter om registrering af domænenavne under de internetdomæner, der er omfattet af den nye administrators administration.
 5. Stk. 5.
  Indtræden efter stk. 4 sker med virkning fra det overtagelsestidspunkt, der er angivet i den tilladelse, der udstedes i medfør af § 7, i ministerens beslutning i medfør af § 46, stk. 2, eller i regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, nr. 4. Den tidligere administrator og eventuelle registratorer frigøres fra overtagelsestidspunktet fra aftaler omfattet af stk. 4.
 1. § 33
  Den nye administrators forretningsbetingelser og vilkår træder i kraft uden yderligere varsel på overtagelsesdagen.
 1. § 34
  Når administrators administration ophører, tages virksomheden under likvidation eller konkursbehandling. Selskabslovens §§ 219, 221-224 og 233-235 finder anvendelse, jf. dog stk. 2-7.
 2. Stk. 2.
  Likvidation af administratorvirksomheden kan ikke afsluttes, såfremt der verserer retssager mod virksomheden.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen udpeger en eller flere likvidatorer.
 4. Stk. 4.
  Det afsluttende likvidationsregnskab, jf. selskabslovens § 224, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal være offentligt tilgængeligt hos Erhvervsstyrelsen.
 5. Stk. 5.
  Den del af administratorvirksomhedens egenkapital, der blev indskudt i virksomheden i forbindelse med etableringen af virksomheden, skal tilgå indskyderne inden opgørelsen af likvidationsprovenuet.
 6. Stk. 6.
  Likvidationsprovenuet fordeles af erhvervs- og vækstministeren til formål, der tilgodeser internetudviklingen i samfundet. Det afsluttende likvidationsregnskab skal indeholde en liste med angivelse af, hvem der modtager udbetalinger i forbindelse med den afsluttende likvidation, med angivelse af beløbets størrelse og til hvilke konkrete formål.
 7. Stk. 7.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for forholdene for administrators ophør, jf. stk. 1, vedrørende udløb af tilladelser for administratorer, som administrerer flere internetdomæner, der særligt tildeles Danmark.
 1. § 35
  Med virkning fra overtagelsestidspunktet indtræder den nye administrator i de sager, der verserer for klagenævnet, hvor den tidligere administrator er part.

Afsnit III Internetdomæner, der på anden vis er tilknyttet Danmark

Kapitel 8 Fastsættelse af regler om medvirken og vilkår

 1. § 36
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Erhvervsstyrelsens medvirken ved ansøgningsprocesser m.v. i relation til internetdomæner, der på anden vis er tilknyttet Danmark, og fastsætte regler og vilkår for sådanne internetdomæner.

Afsnit IV Tilsyn, oplysninger, klageadgang og digital kommunikation

Kapitel 9 Tilsyn

 1. § 37
  Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør af loven samt vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen kan udstede påbud til administrator om overholdelse af bestemmelser og vilkår som nævnt i stk. 1.

Kapitel 10 Klage til Teleklagenævnet

 1. § 38
  Klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lov, regler fastsat i medfør heraf og sagsbehandling i forbindelse hermed kan indbringes for Teleklagenævnet, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsens afgørelser truffet i medfør af § 7 eller regler fastsat i medfør af § 5 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighedernes afgørelser truffet i henhold til forskrifter udstedt i medfør af § 42 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 39
  Klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af § 22, stk. 2, § 41, stk. 1, § 45 og § 46, stk. 1, har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Formanden for Teleklagenævnet kan tillægge en klage som nævnt i stk. 1 opsættende virkning, når ganske særlige omstændigheder taler herfor.
 1. § 40
  Erhvervsstyrelsen og Teleklagenævnet offentliggør afgørelser, som træffes i medfør af denne lov, med de begrænsninger, som følger af anden lovgivning.

Kapitel 11 Oplysninger til brug for tilsyn og statistik

 1. § 41
  Erhvervsstyrelsen kan af administrator kræve enhver oplysning og ethvert materiale, som Erhvervsstyrelsen skønner relevant i forbindelse med administration af loven og tilsynet hermed.
 2. Stk. 2.
  Teleklagenævnet kan af administrator kræve enhver oplysning og ethvert materiale, som nævnet skønner relevant for at træffe afgørelse i klagesager, jf. § 38, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen kan indhente oplysninger hos administrator med henblik på offentliggørelse af statistik over bl.a. det samlede antal registrerede domænenavne og antal klagesager.

Kapitel 12 Digital kommunikation

 1. § 42
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 1. § 43
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
 1. § 44
  Hvor det efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en myndighed, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Afsnit V Sanktioner

Kapitel 13 Tvangsbøder og tilbagekaldelse af tilladelser

 1. § 45
  Erhvervsstyrelsen kan pålægge administrator tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger eller undladelser i henhold til § 18, stk. 1, § 20, § 21, § 22, stk. 1 og 2, § 32, stk. 1 og 2, og § 41, stk. 1, som det påhviler administrator at foretage.
 1. § 46
  Erhvervsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis administrator groft eller gentagne gange overtræder denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkår fastsat i en tilladelse udstedt i medfør af loven, eller hvis administrators virksomhed i løbet af en tilladelsesperiode ophører af andre grunde.
 2. Stk. 2.
  Hvis Erhvervsstyrelsen tilbagekalder en tilladelse, jf. stk. 1, beslutter erhvervs- og vækstministeren, hvorvidt der skal holdes udbud over det pågældende internetdomæne, jf. § 4, og om Erhvervsstyrelsen midlertidigt skal varetage administrationen, indtil der er udpeget en ny administrator i medfør af § 7.

Afsnit VI Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Kapitel 14 Ikrafttræden og overgangsordning

 1. § 47
  Loven træder i kraft den 1. marts 2014, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  § 18 træder i kraft den 1. marts 2015.
 3. Stk. 3.
  Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, ophæves.
 4. Stk. 4.
  Indtil § 18 træder i kraft, jf. stk. 2, finder den hidtil gældende § 8 fortsat anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Sager, der verserer for domstole og Klagenævnet for Domænenavne, og som er indbragt før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, der verserer for domstole og Klagenævnet for Domænenavne, og som er indbragt før lovens ikrafttræden, afgøres efter reglerne i denne lov.
 6. Stk. 6.
  Tilladelser til administration af internetdomæner, der er udstedt efter hidtil gældende regler, videreføres.
 7. Stk. 7.
  Administrative forskrifter, der er fastsat i medfør af den hidtil gældende lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves.
 8. Stk. 8.
  Medlemmer af klagenævnet, som er udpeget af ministeren i medfør af de hidtil gældende regler, fortsætter indtil udløbet af den periode, for hvilken de er udpeget.

Kapitel 15 Territorial gyldighed

 1. § 48
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.