CVR-loven § 11

 1. § 11
  For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:
  1. 1) Enhedens CVR-nummer.
  2. 2) Virksomhedsform.
  3. 3) Starttidspunkt.
  4. 4) Eventuelt ophørstidspunkt.
  5. 5) Virksomhedsnavn.
  6. 6) Virksomhedsadresse.
  7. 7) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer, hvis oplysningerne registreres i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov eller i henhold til anden lovgivning.
  8. 8) Branche og eventuelle bibrancher.
  9. 9) Antal ansatte.
  10. 10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.
 2. Stk. 2.
  For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:
  1. 1) Enhedens P-nummer.
  2. 2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.
  3. 3) Starttidspunkt.
  4. 4) Eventuelt ophørstidspunkt.
  5. 5) Navn eller betegnelse.
  6. 6) Adresse.
  7. 7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.
  8. 8) Antal ansatte.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, til registret skal indberette en e-mailadresse samt ændringer heri, som offentlige myndigheder kan kontakte virksomheden på. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen heraf, herunder hvordan e-mailadresser kan indgå i kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheder. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om reaktioner i tilfælde af en virksomheds manglende indberetning eller manglende ajourføring af virksomhedens e-mailadresse i registret. Det kan herunder bestemmes, at virksomheden ikke kan foretage indberetninger til myndigheder via www.virk.dk, førend virksomheden har indberettet eller ajourført sin e-mailadresse i registret.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang de i stk. 1 og 2 nævnte grunddata eller andre grunddata kan eller skal registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af andre juridiske enheder end nævnt i § 3, herunder frivillige registreringer, og om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om ansvar i forbindelse med registreringer som nævnt i 1. pkt.
 6. Stk. 6.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister af udenlandske enheder uden fast forretningssted i Danmark, som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning, herunder om tildeling af CVR-nummer og om betaling til dækning af de administrative omkostninger i forbindelse hermed.
 7. Stk. 7.
  Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med told- og skatteforvaltningen om indhentelse af oplysninger om antal ansatte fra eIndkomstregisteret og om offentliggørelse af oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8.
 8. Stk. 8.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger om antal ansatte, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8, der registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister.