Cfc-afgiftsloven § 4

 1. § 4
  Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1 eller § 3 a, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6, som efterfølgende destrueres hos virksomheden, kan lade sig registrere som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen.
 4. Stk. 4.
  Oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1 eller § 3 a.
 5. Stk. 5.
  Oplagshavere, som er registreret efter stk. 2, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5, stk. 2 og 3, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.