Cfc-afgiftsloven § 3 c

 1. § 3 c
  Af de i bilag 1 nævnte varer, der indeholder et eller flere af de i § 3 a, stk. 1, nævnte stoffer, betales ved erhvervsmæssig indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift til statskassen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der skal ikke svares dækningsafgift efter stk. 1 for stoffer, som er afgiftspligtige efter § 3 a, og som er anvendt som kølemiddel i airconditionanlæg i biler, jf. bilag 1, nr. 12.
 3. Stk. 3.
  Dækningsafgiften beregnes efter mængden af de afgiftspligtige stoffer, jf. stk. 1, og afgiftssatser fastsat i § 3 b. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af vægten.
 4. Stk. 4.
  Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  For dækningsafgiftspligtige varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 3 d tilsvarende anvendelse.