Cfc-afgiftsloven § 3 b

  1. § 3 b
    Afgiften udgør for
  2. Stk. 2.
    Hvis et stof er omfattet af § 3 a, stk. 1, men ikke er omfattet af stk. 1, svares en afgift på 600 kr. pr. kg.
  3. Stk. 3.
    Hvis en blanding er sammensat af flere forskellige af de i stk. 1 og 2 nævnte stoffer, beregnes afgiften som summen af afgifterne af hvert enkelt stof. Udgør et stof mere end 90 vægtpct. af blandingen, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Afgiftsniveauet kan altid beregnes til 600 kr. pr. kg af de anvendte sammensætninger af de i stk. 1 og 2 nævnte stoffer.