Cfc-afgiftsloven § 3

 1. § 3
  Af de i § 1, stk. 2, nævnte varer, der indeholder et eller flere af de i § 1, stk. 1, nævnte stoffer, betales ved erhvervsmæssig indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift til statskassen.
 2. Stk. 2.
  Dækningsafgiften udgør 30 kr. pr. kg af varens indhold af stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af vægten.
 3. Stk. 3.
  Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  For dækningsafgiftspligtige varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 3 d tilsvarende anvendelse.