Cfc-afgiftsloven § 17

 1. § 17
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgiften,
  2. 2) overtræder § 4, stk. 1, § 8, stk. 1 og 3, § 13, 1. pkt., eller § 14, stk. 2-5,
  3. 3) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.