Cfc-afgiftsloven § 8

 1. § 8
  Oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, modtagelse fra udlandet og udlevering m.v. af afgiftspligtige stoffer.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om oplagshaveres regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder omfattet af § 3 d, stk. 6, og § 4, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.