Cfc-afgiftsloven § 14

 1. § 14
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til
  1. 1) at foretage eftersyn i den registreringspligtige virksomhed og
  2. 2) at efterse virksomhedens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
 2. Stk. 2.
  Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Det i stk. 1, nr. 2, nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.
 4. Stk. 4.
  Leverandører af råvarer m.v. til fremstilling af stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1 eller § 3 a, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de leverede varer.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end oplagshavere.
 8. Stk. 8.
  I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 9. Stk. 9.
  Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.