Bladpuljeloven
Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

 1. § 1
  Der oprettes en pulje til fordeling efter ansøgning som tilskud til distribution i Danmark af visse periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. Kulturministeren yder tilskud inden for det beløb, som afsættes på den årlige finanslov. Tilskuddet ydes til udgiveren af den pågældende publikation.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om grundlaget for fordelingen af tilskud og kan herunder fastsætte, at tilskud fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse.
 1. § 2
  Kulturministeren kan bemyndige en under Kulturministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt kulturministeren.
 1. § 3
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordeling af tilskud, om indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse samt om vilkår for anvendelse af tilskud.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling af tilskud kan ske forskudsvis.
 3. Stk. 3.
  Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
 1. § 4
  Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden.
 1. § 5
  Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.