Bladpuljeloven § 4

  1. § 4
    Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden.