Biobrændstofloven § 8

 1. § 8
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) ikke opfylder overvågnings- eller rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 i MRV-forordningen,
  2. 2) undlader at rapportere i henhold til § 5, stk. 1 eller 2,
  3. 3) undlader at afgive eller tilvejebringe oplysninger efter § 6, stk. 2, eller
  4. 4) undlader at efterkomme påbud efter § 7, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  I regler, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne og påbud fastsat i medfør af reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.