Biobrændstofloven § 8

 1. § 8
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder forpligtelsen efter § 3, stk. 1, 2 eller 3,
  2. 2) overtræder forpligtelsen efter § 3 b, stk. 1, om at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed fra leveret brændstof eller elektricitet til brug i vejkøretøjer, jf. § 3 e, med mindst 6 pct. senest den 31. december 2020,
  3. 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, der har betydning for størrelsen af forpligtelsen efter § 3, stk. 1, 2 eller 3,
  4. 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, der har betydning for størrelsen af forpligtelsen efter § 3 b, stk. 1,
  5. 5) ikke opfylder overvågnings- eller rapporteringsforpligtelserne i artikel 8-12 i MRV-forordningen,
  6. 6) undlader at rapportere i henhold til § 5, stk. 1 eller 2,
  7. 7) undlader at afgive eller tilvejebringe oplysninger efter § 6, stk. 2,
  8. 8) undlader at efterkomme påbud efter § 7, stk. 1, eller
  9. 9) i erhvervsmæssigt øjemed forsætligt anvender brændstof, der er købt i Danmark, og som ikke opfylder kravene i § 3, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  I regler, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne og påbud fastsat i medfør af reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.