Biobrændstofloven § 5

  1. § 5
    Virksomheden sender årligt en rapport til klima-, energi- og forsyningsministeren som dokumentation for, at virksomheden det foregående kalenderår har opfyldt forpligtelsen efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 2-4.
  2. Stk. 2.
    Er der indgået aftale mellem virksomheder som nævnt i § 3, stk. 6, skal det fremgå af de rapporter, som de pågældende virksomheder årligt sender til klima-, energi- og forsyningsministeren efter stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om rapporteringsforpligtelsen, herunder regler om rapportens form, indhold og opgørelsesmetoder, hvorledes oplysningerne skal verificeres, og frist for aflevering af rapporten.