Biobrændstofloven § 7

  1. § 7
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i henhold til loven, bringes i orden straks eller inden for en nærmere angivet frist.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.