Biobrændstofloven § 6

 1. § 6
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med overholdelse af loven og regler udstedt i medfør heraf.
 2. Stk. 2.
  En virksomhed skal på anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren afgive eller tilvejebringe enhver oplysning, som er nødvendig for ministerens varetagelse af opgaver efter loven.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om tilsynets udøvelse, herunder krav om, at tilsynet skal udøves i form af akkrediteret certificering, verificering eller inspektion.
 4. Stk. 4.
  Omkostningerne til akkrediteret certificering, verificering eller inspektion efter regler fastsat i medfør af stk. 3 påhviler virksomheden eller elleverandøren.