Bidragsopkrævningsloven
Lov om opkrævning af underholdsbidrag

 1. § 1
  Reglerne i denne lov finder anvendelse på opkrævning af underholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en uden for ægteskab besvangret kvinde, såfremt bidraget tjener til fyldestgørelse af en i dansk lov hjemlet underholdsforpligtelse.
 2. Stk. 2.
  Endvidere finder lovens regler anvendelse på opkrævning af bidrag til fyldestgørelse af en underholdsforpligtelse i henhold til udenlandsk lov i det omfang, det fastsættes ved overenskomst med fremmed stat eller bestemmes af social- og indenrigsministeren.
 3. Stk. 3.
  Loven finder ikke anvendelse på opkrævning af renter af underholdsbidrag.
 1. § 2
  Udbetaling Danmark opkræver efter anmodning krav på underholdsbidrag. Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver dog krav på underholdsbidrag, der er omfattet af § 1, stk. 2, mens afgørelse om indsigelser mod eksistensen af sådanne krav træffes efter § 23 a, stk. 3.
 1. §§ 3-18
  (Ophævet)
 1. § 19
  Agter en skyldner at tage bopæl eller fast ophold i udlandet, inden han har opfyldt hele sin bidragspligt, skal han inden udrejsen, om fornødent efter Udbetaling Danmarks bestemmelse og i det omfang og på den måde, Udbetaling Danmark finder det passende, opfylde bidragspligten eller stille sikkerhed herfor.
 2. Stk. 2.
  Undlader skyldneren at stille sikkerhed for bidragspligtens opfyldelse som fastsat i stk. 1, kan Udbetaling Danmark bestemme, at fremtidige bidrag for en nærmere fastsat periode skal kunne inddrives straks.
 3. Stk. 3.
  Består en af skyldneren stillet sikkerhed i kaution, finder reglerne i denne lov og i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige tilsvarende anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bidraget hos kautionisterne.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i Finland, Island, Norge eller Sverige. I det omfang, det fastsættes af social- og indenrigsministeren, omfatter bestemmelsen heller ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i andre lande, med hvilke der er indgået aftale om ydelse af bistand ved inddrivelse af underholdsbidrag.
 1. § 20
  Reglerne i § 19 kan bringes til anvendelse over for en mand, der er part i en påbegyndt faderskabssag, og en kvinde, der er part i en påbegyndt medmoderskabssag.
 1. § 21
  Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Ophører bidragspligten, inden beløbet er opbrugt, tilfalder den tilbageværende del af dette skyldneren eller hans bo.
 1. §§ 21 a-23
  (Ophævet)
 1. § 23 a
  Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 2. Stk. 2.
  Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Afgørelse efter § 2, 2. pkt., og § 20 træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.
 4. Stk. 4.
  Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.
 1. § 23 b
  Social- og indenrigsministeren kan
  1. 1) fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag,
  2. 2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter § 2, 2. pkt., herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og
  3. 3) fastsætte regler om behandling af sager om indsigelser mod eksistensen af krav efter § 1, stk. 2, og om behandling af sager efter § 20.
 1. § 23 c
  Indsigelser efter § 2, 2. pkt., anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
 3. Stk. 3.
  Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.
 4. Stk. 4.
  En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.
 1. § 24
  Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse også med hensyn til de inden dens ikrafttræden opståede bidragsforpligtelser.
 3. Stk. 3.
  Lov nr. 133 af 7. maj 1937 om inddrivelse og sikring af underholdsbidrag ophæves.
 1. § 25
  Loven gælder ikke for Grønland.