Batteriafgiftsloven § 19

 1. § 19
  Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige varer, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 18, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 18, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Afgiften betales efter afgiftssatserne i § 2.
 5. Stk. 5.
  Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal stykantallet af de afgiftspligtige varer angives.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i §§ 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for dækningsafgiften.